change

change
I
[tʃeindз] n փոփոխություն, փոփոխում. great/serious/rapid change մեծ/լուրջ/արագ/ փոփոխություն. for a change փոփոխության համար. make a change in the agenda օրակարգում փո փոխություն մտցնել. a change for the better փոփոխություն դեպի լավը. You need a change Ձեզ պետք է միջավայրը փոխել. change of life բժշկ. կլիմաքս. price changes գնային փոփո խություն ներ. sudden changes հանկարծակի փոփոխու թյուն, թռիչք. sweeping changes արմատական փո փո խություններ. (փող) small change մանր դրամ. Don’t forget your change Չմոռանաք վերցնել ման րը. rate/course of change արժույթի փո խանակման կուրս. փոխարժեք. You’ll get no change out of him խսկց. Նրանից բան չես իմանա
II
[tʃeindз] v փոխ(վ)ել, փոփոխ(վ)ել. փ ոխարինել. change a baby երեխայի տակաշորը փոխել. change one’s dress հագուստը փոխել. change the beds/sheets անկողնու սպիտակեղենը փոխել. change one’s job/flat աշխատանքը/բնակարա նը փոխել. change furniture կահույքը վերա դասավորել. change hands ձեռքից ձեռք անցնել. change one’s mind միտքը փոխել. change trains գնացքի տեղփոխ. change the subject խոսակցության թեման փոխել. change gear (ավտո) արագությունը փո խել. change one’s tone տոնը փոխել. Times change ժա մանակները փոխվում են. You haven’t changed at all Բոլորովին չեք փոխվել. His expression changed Դեմքի արտահայտությունը փոխվեց. Don’t bother changing Զգետափոխվելու կարիք չկա. You will have to change twice Դուք պետք է եր կու անգամ տեղփոխ կատարեք. All change Գնացքը չի շարունակելու իր ճա նապար հը. change down/up (ավտո) անցնել փոքր/մեծ արա գության. change over անցնել. change to modern languages անցնել ժամանակակից լեզու ների ուսումնասիրությանը

English-Armenian Dictionary. Բարաթյան Ն.Ռ. Անգլերեն-հայերեն Բառարան/— Yerevan. . 2011.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?
Synonyms:

Look at other dictionaries:

 • change — [ ʃɑ̃ʒ ] n. m. • XIIe; de changer ♦ Action de changer une chose contre une autre. ⇒ changement, échange, troc. I ♦ 1 ♦ Loc. Gagner, perdre au change : être avantagé ou désavantagé lors d un échange. 2 ♦ (XIIIe; it. cambio) Action de changer une… …   Encyclopédie Universelle

 • change — change, social change One of the central problems of sociology . In the middle of the nineteenth century, the first attempts at sociological analysis were prompted by the need to explain two great waves of change that were sweeping across Europe …   Dictionary of sociology

 • change — CHANGE. s. m. Troc d une chose contre une autre. Ce mot n est guère d usage en ce sens que dans les phrases suivantes: Gagner au change. Perdre au change.Change, est aussi Le lieu où l on va changer des pièces de monnoie pour d autres, comme des… …   Dictionnaire de l'Académie Française 1798

 • change — vb Change, alter, vary, modify (and their corresponding nouns change, alteration, variation, modification) are comparable when denoting to make or become different (or when denoting a difference effected). Change and alter are sometimes… …   New Dictionary of Synonyms

 • change — change; change·abil·i·ty; change·able; change·able·ness; change·ably; change·about; change·ful; change·less; change·ment; ex·change·able; in·ter·change·abil·i·ty; in·ter·change·able; change·ling; change·over; coun·ter·change; ex·change;… …   English syllables

 • change — CHANGE. s. m. Troc d une chose avec une autre. Vous ne gagnerez rien au change. change pour change. ce change ne vous est pas avantageux. Il se dit aussi, quand on quitte une chose pour une autre. Il aime le change. courir au change. Change, En… …   Dictionnaire de l'Académie française

 • change — I verb adapt, adjust, alter, be converted, be inconstant, be irresolute, convert, convertere in, deviate, displace, diverge, evolve, exchange, fluctuate, give in exchange, go through phases, immutare, innovate, interchange, make a transition,… …   Law dictionary

 • Change — (ch[=a]nj), v. t. [imp. & p. p. {Changed} (ch[=a]njd); p. pr. & vb. n. {Changing}.] [F. changer, fr. LL. cambiare, to exchange, barter, L. cambire. Cf. {Cambial}.] 1. To alter; to make different; to cause to pass from one state to another; as, to …   The Collaborative International Dictionary of English

 • Change — Change, n. [F. change, fr. changer. See {Change}. v. t.] 1. Any variation or alteration; a passing from one state or form to another; as, a change of countenance; a change of habits or principles. [1913 Webster] Apprehensions of a change of… …   The Collaborative International Dictionary of English

 • change — [chānj] vt. changed, changing [ME changen < OFr changier < LL cambiare < L cambire, to exchange, barter < Celt (as in OIr camb) < IE base * kamb , to bend, crook (> Welsh cam, Bret kamm, crooked)] 1. to put or take (a thing) in… …   English World dictionary

 • change — Change, Permutatio pecuniae, Collybus, Bud. Et la place et endroit de la ville où les changeurs ont leurs boutiques. Selon ce on dit le pont aux changes. Et en fait de venerie Change est l opposite du droit, Estant le droit le Cerf qui a esté… …   Thresor de la langue françoyse

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”